PROPOSTA D’ACORD PER A LA MILLORA DEL TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS A CALA GALDANA

Ates que Menorca és Reserva de Biosfera, distinció que requereix tenir especial cura amb la conservació de la biodiversitat i amb els ecosistemes; Atès que el correcte tractament de les aigües residuals és fonamental per la conservació del medi ambient; Atès que el tractament de les aigües residuals és competència de l’Agencia Balear del Agua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA), dependent del Govern Balear; Atès que la canalització és, principalment, competència municipal;
Atès que els mesuraments de la qualitat de l’aigua del riu de Cala Galdana supera amb molts de casos el paràmetres permesos; Atès que, és molt probable que l’alteració d’aquests paràmetres sigui provocada per la depuradora i/o la canalització d’aigües residuals; Atès que aquesta situació pot provocar problemes de salubritat, així com una greu incidència en el sector turístic de la zona;
Atès que la situació actual requereix una actuació urgent de les administracions competents: ABAQUA, Ajuntament de Ciutadella i Ajuntament de Ferreries;
Atès que a aquestes alçades de la temporada turística el resultat de la qual és altament peremptori per el ressorgiment de l’economia municipal; Atès que s’han d’evitar, per raons òbvies i d’estratègia, els perjudicis de tipus ambiental, garantir la qualitat de les aigües de bany durant tota la temporada, i qualsevol altre tipus d’inconvenient per a la imatge i prestigi d’una de les zones turístiques més emblemàtiques de Menorca.
Per tot açò, es proposa l’adopció dels següents acords:
1.- El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a coordinar les tres administracions afectades;
2.- El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a ajudar econòmicament als ajuntaments de Ciutadella i Ferreries, en el supòsit de que sigui necessari;
3.- El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a sol·licitar a ABAQUA la immediata revisió de la depuradora de Cala Galdana;
4.- El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a sol·licitar als ajuntaments de Ciutadella i Ferreries la immediata reparació o millora de les canalitzacions d’aigües residuals. Ciutadella, a la data de la signatura electrònica que consta en aquets document

X
Send this to a friend