PROPOSTA AL PLE DEL CONSELL/DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS

 

 

En motiu de la celebració avui del Dia Internacional delsDrets Humans, consideram oportú fer-vos arribar la proposta d’acord que el Grup Popular ha presentat per a ser tractada en el ple ordinari del mes de desembre, convocat per a dia 21.

PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA LA PORTAVEU DEL GRUP POPULAR, MISERICORDIA SUGRAÑES BARENYS, SOBRE LA  COMMEMORACIÓ DELS DIVERSOS DIES INTERNACIONALS COINCIDENTS EN AQUEST MES DE DESEMBRE EMPARATS PELS DRETS HUMANS, AIXÍ COM AL VOLUNTARIAT I LA SOLIDARITAT HUMANA

 

 


Atès
que els Drets Humans són el conjunt de facultats que, en cada momenthistòric, fan efectius els valors fonamentals de la dignitat, la Ilibertat i la igualtathumanes i que constitueixen una resposta coherent i jurídicament viable als reptes i necessitats de les societats  contemporànies,  a  partir del  fonament dels  dretsfonamentals  i  del dret internacional vigents.

Atès que en el mes de novembre de 2007 en el Fòrum Universal de les Cultures a Monterrey, Mèxic, va ser aprovada la Declaració Universal de Drets HumansEmergents.

Atès que la Ilibertat, la justícia, Ia pau i la dignitat són els valors que constitueixenel substrat de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Atès que els valors de la Declaració Universal de Drets Humans Emergents són la Dignitat, la  Vida,  Ia  Igualtat,  Ia  Solidaritat, la  Convivència, la  Pau, la Llibertat i el Coneixement.

Atès que Ia Declaració de Drets Humans Emergents comprèn com a principistransversals els de la seguretat humana, de la no-discriminació de la inclusiósocial, de la coherència, de l’horitzontalitat, de la interdependència i multiculturalitat,  del gènere, el de participació política, el de responsabilitatsolidària i el d’exigibilitat.

X
Send this to a friend