Es Grup Popular de Ciutadella demana es mateixos drets que Fornells: una franja de 200 metres del litoral apte per tot tipus de lloguer turístic

El Grup Municipal a s’Ajuntament de Ciutadella presenta una moció per urgència al Ple de s’Ajuntament de Ciutadella amb un punt únic:
«El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta as Consell insular a aplicar una excepció al municipi de Ciutadella de Menorca en sa zonificació per al lloguer turístic, dins els 200 metres de sa costa i que sigui considerada com a apta pel lloguer turístic».
Aquesta proposta va ser posada damunt sa taula per es nostre portaveu, Joan Benejam, dilluns passat a la reunió de la junta de portaveu amb s’objectiu de propiciar una resposta unitària de tot es grups municipals.

Antecedents
Atès que es govern del Consell Insular ha anunciat que durà al Plenari del mes de febrer sa proposta de zonificació per es lloguer turístic, es Grup Municipal des Partit Popular de Ciutadella presenta aquesta moció que, per sa seva urgència, demana sigui debatuda en es Ple des mes gener.

Es govern tripartit des Consell Insular ha anunciat que prohibirà es lloguer turístic a totes ses zones considerades no turístiques de Ciutadella (art. 45.1 y 45.2 del PTI). Per tant, en sentit contrari, només es podrà llogar turísticament a aquelles zones classificades como turístiques pel PTI (article 47).
Per tant, sa proposta de zonificació des Consell Insular afecta principalment as lloguer de vivendes as casc urbà, nuclis tradicional i sol rústic.

Es lloguer turístic de diferents tipologies, com és es cas de cases unifamiliars al casc urbà i al sol rústic, s’ha demostrat en es darrers anys que és bo per a s’activitat socioeconòmica de Ciutadella i Menorca i constitueix una bona eina per millorar i incentivar s’economia local, en generar rendes. Tothom n’ha sortit beneficiat i fins ara no havia generat problemes.

En es darrers any, s’ha creat una nova tipologia de visitant que s’estima més passar ses seves vacacions als centres de ses ciutats i es pobles o nuclis tradicionals que a zones turístiques. Ho veiem amb es índexs d’ocupació i satisfacció dels hotels d’interior i amb ses cases unifamiliars que s’han vingut llogant sense cap tipus de problemes i a plena satisfacció per a propietaris i visitants en es darrers anys.

Aquests turistes venen per lliure, lloguen vehicles i es desplacen per tota s’Illa, cercant viure una experiència més local i no volen anar a hotels ni apartaments de platja. Si no poden venir a Menorca, aniran a una altre destí i, per tant, es que sortirem perdent serem noltros.

Aquest tipus de visitants són molt ben rebuts per sa societat en general perquè s’ha demostrat que disposen d’una major capacitat de despesa diària als establiments d’oferta complementaria, siguin bars, restaurants, botigues, empreses de lloguer de vehicles i lloguer d’excursions, entre d’altres.

No hem d’oblidar que sa rendibilitat d’aquest establiments és molt important per s’economia local de Ciutadella, ja que generen llocs de feina, fan que ses empreses locals funcionin, compren es seus productes a majoristes i distribuïdors locals, entre d’altres beneficis que tots coneixem.

En aquest sentit, fins i tot sa principal associació empresarial de Menorca, sa Federació de PIME-Menorca, ja ha criticat sa prohibició precisament pels efectes negatius que tindrà sobre ses empreses de Menorca.

També hem comprovat com ses xifres d’ocupació dels establiments tradicionals no s’han vist afectades perquè algunes cases es lloguin a turistes. Per tant, estem davant d’una oferta totalment compatible i complementaria amb s’oferta tradicional de sol i platja que no consumeix territori, beneficia a tothom i no fa mal a ningú.

I no hem d’oblidar els ingressos extres que, gràcies as lloguer turístic, obtenen ses economies familiars, que beneficien a gran nombre de famílies i que ajuden, entre d’altres, as manteniment i a sa conservació de ses cases.

En es sol rústic, es lloguer de ses construccions amb ús d’habitatge contribueix a incrementar ses rendes agràries i a mantenir el camp de Menorca en bones condicions, evitant s’abandonament dels llocs.

Es Partit Popular de Ciutadella entén que aquesta prohibició constitueix un error històric i és un despropòsit. És una norma desequilibrada, injusta i no és sostenible ni econòmica, ni social ni mediambientalment.

Entenem que els ajuntaments hi tenim molt a dir i a opinar i, fins i tot, a reclamar. L’Ajuntament de Ciutadella te s’obligació de defensar els interessos dels ciutadans, de ses empreses locals i de sa societat de Ciutadella davant interessos de partit i plantejaments ideològics.

És una norma injusta perquè hi ha zones de Menorca on es pretenen aplicar excepcions, excepcions allà on no s’aplica el criteri del PTI, fet que suposa una incoherència, una greu contradicció i una discriminació.

Veim com en es cas de Fornells, que està inclòs dins l’article Article 45.1 Determinació dels nuclis tradicionals del PTI, es fa una excepció i s’inclou com a una zona apta pel lloguer turístic.

O excepcions que s’han fet a zones determinades dins l’article 45.2 del PTI on, en el cas de Ciutadella sa “Vorera Esquerra de Santandria” no ha estat inclosa.

Per tant la proposta del Partit Popular es aplicar per Ciutadella el mateix tracte que se li ha donat a Fornells, concretament que la zona de 200 metres de la costa sigui apte pel lloguer turístic a tot es municipi de Ciutadella.

D’aquesta manera zones que ara queden excloses, com Son Oleo o Sa Farola, entre d’altres, no patirien les restriccions i prohibicions que pretén aplicar el Consell Insular i serien considerades aptes per a s’activitat des lloguer turístic.

Per tot això, es Grup Municipal Popular presenta davant es Ple per al seu debat i aprovació, si escau, el següent:

Punt únic
1.- El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta as Consell insular a aplicar una excepció al municipi de Ciutadella de Menorca en sa zonificació per al lloguer turístic, dins els 200 metres de sa costa i que sigui considerada com a apta pel lloguer turístic.

X
Send this to a friend