El PP renúncia al lloguer turístic de pisos a canvi de permetre que es lloguin tots els unifamiliars

Sa presidenta des Partit Popular de Menorca, Misericordia Sugrañes, envia una carta a sa presidenta del Consell Insular de Menorca i secretaria general del PSOE de Menorca, Susana Mora, en la que ofereix pactar sa prohibició del lloguer vacacional a edificis plurifamiliars a canvi de permetre es lloguer de tot tipus de edificis unifamiliars a tota Menorca, sense perjudici que els ajuntaments puguin introduir restriccions addicionals.

Sa proposta del PP també inclou evitar tot tipus d’excepcions i que tota sa costa sigui apte per as lloguer turístic en totes ses tipologies.

Es Partit Popular entén que encara hi ha temps per a arribar a un acord, ja que s’equip de govern no ha inclòs a s’ordre des dia des proper plenari cap punt relacionat amb es lloguer turístic. Així, o be s’aprovarà al plenari del mes de març o be s’inclourà per urgència. “No és una qüestió de temps, és una qüestió de voluntat política”, diu Sugrañes.

Així, sa proposta del PP és que tota sa costa sigui apta al lloguer turístic sense excepcions, i a la resta de Menorca es puguin llogar tots els edificis unifamiliars donant llibertat als ajuntaments a introduir ses restriccions que considerin necessàries per al seu municipi.

Sugrañes considera que aquesta proposta és molt millor que sa anunciada per el tripartit Més-PSOE-Podemos, és més justa, més prudent, més integradora i allà on no surt ningú perjudicat i tothom en surt beneficiat.

És una proposta sense discriminacions i sense greuges comparatius com s’actual allà on Fornells, es Grau, sa Mesquida, es Murtar i sa cala Sant Esteve tenen privilegis que a altres bandes no tenen, creant menorquins de primera i de segona. Sa proposta del PP és molt més justa en aquest sentit: tota la costa ha de ser igual independent de qui governi o qui tengui cases per llogar allà.

El PP pensa que sa prohibició al lloguer turístic a totes les zones que no són turístiques i Fornells, es Grau, sa Mesquida, es Murtar i sa cala Sant Esteve està basant en arguments que són discutibles i, per tant, conviden a ser prudents.

I demana diferenciar només entre edificis unifamiliars i plurifamiliars.

Quan als unifamiliars, el PP proposa que es puguin llogar a tota Menorca. És evident que hi ha límits al principi de propietat privada i que no és raonable aplicar que a ca meva puc fer el que vulgui. S’ha de regular i no es tracte de permetre posar un bar o un taller a cada cap de cantó. Es lloguer de cases està permès i regulat per sa Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) i turistes al centre de les ciutats sempre n’hi hagut i sempre n’hi haurà. Del que es tracte és de que els propietaris que vulguin llogar ca seva a turistes ho puguin fer amb totes les garanties i llibertat perquè és bo per ells, per as turistes i per a Menorca en el seu conjunt.

Quan els edificis plurifamiliars, sa Llei Turística introdueix una sèrie de restriccions que ja fan difícil el seu lloguer. Per as Partit Popular de Menorca, des d’un principi de prudència, ha defensat que es puguin llogar també turísticament. No obstant, com ha estat impossible arribar a un acord, esteim disposats a fer renúncies per facilitar el consens que ens reclamen amb tota la raó els menorquins. La ubicació dels edificis plurifamiliars, normalment a barris residencials i no al centre de les ciutats o pobles, i el nombre de pisos que hi ha en relació als unifamiliars fan més difícil argumentar coses com que el lloguer turístic afecta els preus dels lloguers i contradiu el model turístic.

Participació ciutadana i consens no haurien de ser paraules buides que s’empren per quedar bé. Per arribar a un acord, s’ha de ser flexible i acceptar renúncies. Noltros ho haguessin fet d’una altre manera. No ens agrada sa Llei Turística i així ho hem dit en reiterades ocasions. Ara tampoc ens agrada sa proposta de prohibir es lloguer turístic i es arguments que hem llegit i sentit (model i preu des lloguer residencial) ens semblen discutibles.

Però volem es millor acord per a Menorca i es menorquins i ho demostrant flexibilitzant sa nostra postura i renunciant a coses.

Sa oferta que feim és millor que sa prohibició anunciada i per tant està justificat aquest sacrifici: es menorquins ens ho agrairan.

X
Send this to a friend