Una Llei d’Avaluació Ambiental més simple, més segura i més eficaç

La llei d’Avaluació Ambiental recentment aprovada per les Corts Generals, pretén afrontar una profunda reforma de la nostra legislació mediambiental i fer que les normes ambientals siguin un instrument eficaç per protegir el medi ambient, anticipar-se als riscos i prevenir els danys que l’activitat humana pugui ocasionar. 

 

De la preocupació per la situació del medi ambient sorgeix aquest projecte de llei amb el qual volem que el medi ambient no sigui l’excusa ni l’obstacle per al desenvolupament sostenible al que tots els ciutadans d’Espanya tenen dret en aquesta generació i en les futures.

 

Amb aquesta llei es pretén protegir el medi ambient demanant Avaluació Ambiental als projectes de fracking, cosa que anteriors governs no van fer. Es vol regular el bunkering per no posar en perill ecosistemes que en la situació actual poden patir deterioracions importants. S’implementarà la figura dels bancs de conservació com una novetat a Espanya i creiem que molt interessant per a la conservació de l’entorn.

 

Es busca donar seguretat jurídica i agilitat administrativa als ciutadans emprenedors que vulguin treballar perquè aquest país tiri endavant tramitant els seus projectes amb major celeritat però no per això amb menors garanties.

 

Les xifres d’expedients en tramitació d’avaluació ambiental pendents de resolució són al voltant de10.000 a tota Espanya i les avaluacions ambientals es dilaten excessivament en el temps. Aquestes dilacions no troben justificació des del punt de vista de la prevenció ambiental. Per això, cal un marc legal que habiliti per resoldre amb promptitud les ineficiències detectades en l’actual sistema que repercuteixen molt negativament en el desenvolupament sostenible.

 

Aquesta Llei és plenament conforme amb la normativa europea d’avaluació ambiental i, per tant, l’exigència i el rigor de les avaluacions ambientals no solament no es redueix, sinó que en determinats aspectes s’incrementa respecte de la normativa vigent.

 

En aquest sentit, s’estableix, en coherència amb el dret i la jurisprudència comunitaris i nacionals, que la falta d’emissió de les declaracions i informes ambientals en els terminis legalment establerts, en cap cas podrà entendre’s que equival a una avaluació ambiental favorable. D’aquesta forma, es reforça el vessant preventiu de l’avaluació ambiental.

 

Constitueix un error, al nostre judici, sostenir que avaluacions ambientals que es dilaten injustificadament en el temps redunden en una millor protecció del medi ambient. Al contrari, una resposta àgil per part de l’Administració que realitza l’avaluació ambiental permetrà tenir en consideració la situació real del mitjà i establir les mesures més adequades per prevenir, corregir o, si escau, compensar, els efectes que els plans, programes i projectes poden tenir sobre el medi ambient.

 

El projecte de llei incrementa la seguretat jurídica en unificar en un sol cos legal les lleis d’avaluació ambiental estratègica i d’avaluació d’impacte ambiental. A més, simplifica els procediments en emprar un esquema similar per a tots dos (procediment ordinari i simplificat) i homogeneïtzar la seva terminologia.

 

El projecte de llei impulsa la participació dels ciutadans interessats i de les ONGs dedicades a la protecció del medi ambient en totes les fases de consultes dels procediments d’avaluació ambiental, en establir la seva participació de forma obligatòria en totes les consultes, a diferència de l’establert en la normativa actualment vigent, en la qual la decisió sobre la seva consulta estava en mans de l’Administració.

 

Aquesta llei es suma al conjunt de reformes aprovades durant aquests dos anys pel govern del Partit Popular i pensem que serà un instrument que permetrà reforçar la protecció del medi ambient, simplificant i agilitant els tràmits administratius i incrementant la seguretat jurídica mitjançant una legislació homogènia en tot el territori nacional.

 

Totes aquestes consideracions són també aplicables a la illa de Menorca, ja que sobre unes normes clares i la simplificació administrativa, sense minvar la seguretat jurídica, farà que projectes necessaris i viables a Menorca puguin ser una realitat el més aviat possible per a benefici de tota la ciutadania i ajudin a donar una sortida a la situació en què ens trobem.

 

Juana Francis Pons Vila
Senadora per Menorca

 

 

X
Send this to a friend