Un any després el CIMe torna a iniciar el procediment de derogació parcial de la Norma Territorial Transitòria

El ple del Consell Insular de Menorca, celebrat el passat 20 de febrer, va acollir el debat d’una moció, presentada pel Grup Popular, en la qual instava al Consell Insular de Menorca a mantenir vigent la Norma Territorial Transitòria i que, aquesta, constituís la base del nou Pla Territorial Insular. La moció va quedar rebutjada amb els vots en contra de l’equip de govern.

 

Cal tenir en compte, que el Consell Insular de Menorca es va comprometre a inici de mandat a derogar ‘els aspectes més desreguladors’ de la Norma Territorial Transitòria, concretament, es tractava del punt nombre 5 del document de mesures urgents a executar dins els 100 primers dies de mandat, 20 mesos després encara no s’ha pres cap decisió al respecte.

 

En aquest sentit, cal dir que el Consell Insular de Menorca va iniciar fa un any un procediment de derogació de la Norma Territorial Transitòria, que segons va informar la responsable de l’àrea, podria ser parcial o total, tot i que els informes jurídics elaborats pels tècnics del Consell Insular de Menorca, manifesten que el procediment iniciat dur per objectiu la fi de la vigència de la Norma. La llei marca un termini de sis mesos per dur a terme l’aprovació definitiva pel que, per evitar impugnacions, el Consell comença de nou un procediment d’aprovació inicial de la derogació parcial de la Norma Territorial Transitòria, que es demorarà mínim 6 mesos més.

 

És per açò que el Grup Popular ha presentat l’esmentada moció, derivada d’una interpel·lació a la consellera d’Ordenació del Territori en el passat ple del mes de gener, que contemplava 4 punts. Entre altres qüestions, el Grup Popular demanava el compromís del Consell Insular de Menorca per instar al Govern a dur a terme els canvis necessaris en les lleis Turística, Agrària i del Sòl,, perquè la Norma Territorial Transitòria no es vegi afectada per modificacions que signifiquin una mallorquinització de la normativa pròpia de Menorca, aprovada amb un ampli consens i ajustada al model de la societat menorquina.

 

Recordar que durant l’elaboració de la norma, es van dur a terme dues exposicions públiques i es van incorporar aportacions de tots els sectors i entitats. Van ser moltes les associacions, col·lectius i ciutadans particulars que van presentar propostes i suggeriments en les fases de participació i informació públiques, i la gran majoria van mostrar públicament la seva satisfacció amb el resultat d’aquesta regulació que, de manera temporal i transitòria, millora, corregeix i adapta el Pla Territorial Insular del 2003 a la realitat socioeconòmica de Menorca actual.

 

A més, la NTT va incorporar aspectes del tot innovadors que afavoreixen i faciliten la continuïtat, la viabilitat i el manteniment de les explotacions agràries, així com la seva modernització. És un exemple el canvi d’usos d’edificacions, que ha suposat un impuls per a les cases de lloc, reformes i projectes agrícoles molt interessants per Menorca.

 

Per aquest motiu, el Grup Popular considera que la Norma Territorial Transitòria hauria de ser la base del nou Pla Territorial Insular de Menorca, atès que, al costat de les lleis agrària i turística, aprovades durant el passat mandat, hi ha hagut un increment de la inversió, del creixement econòmic i de la creació de llocs de feina.

 

El Govern balear va manifestar, al moment de l’aprovació dels Decrets Llei, que modificaven i derogaven parcialment la Llei Turística, la Llei Agrària i la Llei del Sòl, que procediria a fer els canvis en les esmentades lleis en el transcurs de dos anys.

 

A més, i tenint en compte que és voluntat de l’equip de govern del Consell de Menorca que el nou Pla Territorial Insular reculli la regulació del “lloguer vacacional”, i al mateix temps, manifesta la seva intenció de no demorar aquesta regulació fins a l’aprovació d’aquest, el Grup Popular va instar l’equip de govern a incloure la corresponent regulació del lloguer vacacional dins del text de modificació de la NTT que, sembla ser, aviat es farà públic, tampoc hi va haver acord en aquest sentit.

 

Cal destacar que el PTI del 2003 va provocar un bloqueig en l’evolució i desenvolupament dels establiments turístics d’adaptació a les demandes dels nous turistes, a les noves tendències del mercat i a les noves peticions dels turistes de sempre, per la qual cosa la nova regulació hauria de tenir aquests aspectes en compte.

X