Pons Vila destaca els beneficis que suposarà per a Menorca el Projecte de Llei d`Avaluació Ambiental

La senadora per Menorca i portaveu adjunta de Medi Ambient del Grup Parlamentari Popular, Juana Francis Pons Vila, va intervenir ahir vespre en el ple del Senat per defensar el Projecte de Llei d`Avaluació Ambiental.

 

Un projecte de llei que pretén reforçar la protecció del medi ambient i concentrar esforços en els projectes que presenten majors impactes ambientals, fonamentant-se en els principis de precaució, acció preventiva i cautelar, correcció i compensació dels impactes sobre el medi ambient, perquè qui contamini, pagui.

 

S`han introduït modificacions en el règim sancionador regulat per la Llei de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat . Es tracta de garantir que les activitats que generen riscos per al medi ambient en els espais naturals protegits ia la Xarxa Natura 2000 es puguin sancionar . A més , es tipifiquen expressament infraccions com «el bunkering mitjançant l`ancoratge permanent de vaixells – tanc o els abocaments de materials per a farciments no permesos» .

 

Modificacions que-segons Pons Vila – «tenen una gran importància per a la conservació del territori espanyol i , concretament , per a Menorca i Balears , per la seva enorme biodiversitat marina i terrestre , i és precisament , la imperant necessitat d`augmentar la protecció del medi , un dels motius que han justificat que el Govern sol · liciti la tramitació pel procediment d`urgència d`aquest projecte de llei» .

 

Així mateix, el projecte de llei simplifica i agilitza l`avaluació ambiental per evitar frens al desenvolupament sostenible. S`ajusten els temps de tramitació amb una regulació de terminis més curts i establint com potestatius alguns tràmits que fins ara eren obligatoris.

 

A més, s`incrementa la seguretat jurídica mitjançant una legislació homogènia «que promogui la unitat i la integració en matèria d`avaluació ambiental en tot el territori nacional».

 

Pons Vila ha destacat que la llei introdueix l`obligació de tenir en consideració el canvi climàtic a l`avaluació ambiental , i com a novetat ha parlat de la creació de bancs de conservació de la naturalesa, un mecanisme voluntari i complementari als utilitzats tradicionalment , que permet compensar , reparar o restaurar les pèrdues netes de valors naturals .

 

Amb aquesta mesura, el Govern compleix el Pla estratègic estatal del patrimoni natural i de la Biodiversitat, que contempla la creació dels bancs de conservació de la biodiversitat i atorga a aquesta activitat la màxima prioritat. Una iniciativa que es troba entre les línies estratègiques europees en la matèria.

 

 

X