Menorca no reclamarà al Govern que assumeixi els costos de la redacció dels projectes municipals de l’ecotaxa

El passat mes de setembre, el Govern balear va aprovar el Pla anual d’Impuls del Turisme Sostenible pel període 2016. Aquesta convocatòria estava oberta a la presentació de projectes per part dels ajuntaments, altres institucions supramunicipals i entitats. Els ajuntaments van haver de fer un esforç per elaborar els projectes, que van redactar en un termini molt breu i amb una despesa tècnica i econòmica important.

 

El Consell de Govern de la Comunitat Autònoma va aprovar el passat 27 de gener els primers projectes per ser finançats amb l’impost. A Menorca es van presentar un total de 40 projectes dels 8 ajuntaments però no es va aprovar cap, fet que ha provocat la protesta dels alcaldes. La majoria de projectes complia amb els criteris establerts pel Govern balear en els quals s’indica que “el gruix dels projectes aprovats estan destinats a la millora de les infraestructures hídriques i del cicle de l’aigua, objectiu prioritari i definit en el Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible per 2016”.

 

És per aquest motiu que el Grup Popular va presentar una proposta d’acord, en sessió plenària del Consell Insular de Menorca de dia 20 de febrer, en què instava al Govern balear a deixar sense efecte l’acord de la comissió d’Impuls de Turisme Sostenible, amb l’objectiu de fer una nova proposta de repartiment de la recaptació de l’ecotaxa, tenint en compte els projectes municipals. La proposta va quedar rebutjada pels vots en contra de l’equip de govern.

 

En el moment de l’aprovació de la Llei de l’Impost d’Estades Turístiques, el Partit Popular va manifestar el seu rebuig a l’impost i al sistema de distribució dels ingressos, atès que els municipis no tenen representació suficient dins de la comissió d’Impuls de Turisme Sostenible, encarregada d’aprovar els projectes que es finançaran amb l’impost.

 

En aquest sentit, la proposta també contemplava la modificació dels criteris de repartiment dels ingressos obtinguts amb l’impost i donar un major pes als municipis en la comissió d’Impuls de Turisme Sostenible i reclamava al Govern balear que assumís els costos de la redacció dels projectes dels ajuntaments, que no han estat aprovats. De nou, els partits que formen part de l’equip de govern del Consell Insular de Menorca van votar en contra d’ambdues propostes.

 

D’altra banda, el Grup Popular lamenta que s’hagi trencat la proporcionalitat, que sempre havia defensat el Consell Insular de Menorca, en el repartiment de l’ecotaxa, tenint en compte que, en principi Menorca havia de rebre un 12% i Eivissa un 13%, i finalment Menorca rep un 13%, enfront del 19% d’Eivissa. Quan a més existeixen acords de ple que fixen un repartiment com el que estableix la Llei de Finançament dels Consells Insulars.

 

Per això, el Grup Popular instava a l’equip de govern del Consell Insular de Menorca a defensar i reivindicar la proporcionalitat defensada fins aquest mandat pel Consell Insular de Menorca, d’acord amb els percentatges de distribució de la Llei de Finançament de Consells Insulars. Tampoc hi va haver acord en aquest punt.

 

El CIMe en contra de reclamar al Govern que asuma los costes de la redacción de los proyectos municipales de la ecotasa

 

El pasado mes de septiembre, el Govern balear aprobó el Plan anual de Impulso del Turismo Sostenible para el periodo 2016. Esta convocatoria estaba abierta a la presentación de proyectos por parte de los ayuntamientos, otras instituciones supramunicipales y entidades. Los ayuntamientos tuvieron que hacer un esfuerzo para elaborar los proyectos, que redactaron en un plazo muy breve y con un gasto técnico y económico  importante.

 

El Consell de Govern de la Comunitat Autònoma aprobó el pasado 27 de enero los primeros proyectos para ser financiados con el impuesto. En Menorca se presentaron un total de 40 proyectos de los 8 ayuntamientos pero no se aprobó ninguno, hecho que ha provocado la protesta de los alcaldes. La mayoría cumplía con los criterios establecidos por el Govern balear en los cuales se indica que “el grueso de los proyectos aprobados están destinados a la mejora de las infraestructuras hídricas y del ciclo del agua, objetivo prioritario y definido en el Plan Anual de Impulso del Turismo Sostenible para 2016”.

 

Es por ese motivo que el Grupo Popular presentó una propuesta de acuerdo, en sesión plenaria del Consell Insular de Menorca de día 20 de febrero, en la que instaba al Govern balear a dejar sin efecto el acuerdo de la comisión de Impulso de Turismo Sostenible, con el objetivo de hacer una nueva propuesta de reparto de la recaudación de la ecotasa, teniendo en cuenta los proyectos municipales. La propuesta quedó rechazada por los votos en contra del equipo de gobierno.

 

En el momento de la aprobación de la Ley del Impuesto de Estancias Turísticas, el Partido Popular manifestó su rechazo al impuesto y al sistema de distribución de los ingresos, dado que los municipios no tienen representación suficiente dentro de la comisión de Impulso de Turismo Sostenible, encargada de aprobar los proyectos que se financiarán con el impuesto.

 

En este sentido, la propuesta también contemplaba la modificación de los criterios de reparto de los ingresos obtenidos con el impuesto y dar un mayor peso a los municipios en la comisión de Impulso de Turismo Sostenible, y reclamaba al Govern balear que asumiera los costes de la redacción de los proyectos de los ayuntamientos, que no han sido aprobados. De nuevo, los partidos que forman parte del equipo de gobierno del Consell Insular de Menorca votaron en contra.

 

Por otro lado, el Grupo Popular lamenta que se haya roto la proporcionalidad, que siempre había defendido el Consell Insular de Menorca, en el reparto de la ecotasa, teniendo en cuenta que, en principio Menorca tenía que recibir un 12% e Ibiza un 13%, y finalmente Menorca recibe un 13%, frente al 19% de Ibiza. Cuando además existen acuerdos de pleno que fijan un reparto como el que establece la Ley de Financiación de los Consells Insulars.

 

Por eso, el Grupo Popular instaba al equipo de gobierno del Consell Insular de Menorca a defender y reivindicar la proporcionalidad defendida hasta este mandato por el Consell Insular de Menorca, de acuerdo con los porcentajes de distribución de la Ley de Financiación de Consells Insulars. Tampoco hubo acuerdo en este punto.

X