El professorat constitueix l’element més important per arribar a l’eficàcia i eficiència de l’ensenyança

Tant l’experiència com la investigació han confirmat que un dels factors claus per aconseguir una educació de qualitat és comptar amb docents qualificats.

Des d’aquesta perspectiva, una de les prioritats dels sistemes educatius ha de ser la de mantenir i incrementar la qualitat dels seus docents.

 

Resulta doncs, fonamental, atendre constantment els sistemes de formació inicial i permanent dels mestres i professors, però també és necessari aconseguir que la professió docent sigui una activitat atractiva per a les joves generacions i d’aquesta manera poder comptar amb els millors candidats.

 

És necessari incidir en la millora dels processos d’incorporació dels nous docents, assegurant que la seva formació inicial i la selecció responguin a les altes exigències de la seva labor professional.

 

S’han de revisar el nivells de formació inicial dels docents i valorar el grau d’ajust entre els seus coneixements i competències amb les necessitats educatives del col·lectiu a qui adrecen la seva tasca.

 

Hem d’avançar en un nou concepte de carrera professional docent basat en el estímul i el reconeixement dels mèrits acreditats, així com en la plena implantació dels processos de formació inicial i permanents adaptats a les noves necessitats.

 

S’ha d’aconseguir que els docents mantinguin una alta motivació al llarg de tota la seva carrera professional, que els bons professors es mantinguin en ella fins a la jubilació i que considerin la millora constant en el seu desenvolupament com una condició per l’exercici de la seva professió.

 

És fonamental incidir en la formació i la capacitació pedagògica  del professorat, dissenyant eines que permetin mesurar el nivell de qualificació de la docència i el nivell de sensibilitat als canvis interns i del entorn.

 

Que el professorat disposi de més i millor preparació per poder fer front a las necessitats actuals i futures de la labor docent, amb una bona formació, motivat i que desenvolupi la seva feina en condiciones òptimes per poder donar una millor formació a tot el seu alumnat ha de ser un dels objectius primordials de l’administració educativa.

 

Per altra banda els avanços en el sistema educatiu necessàriament van associats a disposar d’un professorat competent, motivat i ben considerat socialment, en condicions d’adaptar la seva actuació professional a les necessitats dels seus alumnes i a les exigències canviants de la seva feina al llarg de la seva vida professional.

 

Per aconseguir aquest objectiu és necessari un nou acord amb el professorat, en el marc del Estatut Bàsic de la Funció Pública Docent, que promogui el reconeixement professional i social de la labor docent, que garantitzi un sistema d’incentius salarials i professionals, i un model de promoció professional que contribueixi des de la pràctica docent a un compromís eficaç amb la qualitat de l’ensenyança.

 

S’ha d’actuar damunt el context en el que es desenvolupa la labor del docent, que ha d’estar associat forçosament al reconeixement de la  seva autoritat i a un major reconeixement social.

 

Especialment per part de les famílies, fomentant al respecte un bon clima de convivència a les aules per aconseguir que tots els centres siguin llocs adients per l’estudi i el treball.

 

La dignificació de la professió dels docents és imprescindible per millorar l’educació, per tant s’han de prendre mesures en referència als drets i deures dels docents.

 

Els bons resultats obtinguts per Finlàndia en els informes Pisa dels anys 2000 i 2003, han fet que els experts estudiïn quins són els elements que justifiquen aquestes excel·lents dades i tothom coincideix en reconèixer que bona part del seu secret està en la popularitat ben entesa de la carrera docent i de manera especial, en el prestigi social del Mestre.

 

Uns dels problemes que diferents especialistes han assenyalat repetidament en l’ensenyança pública espanyola és que, mes enllà del punt d’honor professional satisfet, ningú sembla diferenciar “treball ben fet del mal fet“, cosa que pot desanimar als entusiastes i donar ales als campions del “escaqueig”.

 

Hi va haver un clar intent d’acabar amb tot això, en positiu, és a dir, a través de la creació d’una carrera docent en la que els bons professionals, els que s’esforçaven, ascendien més ràpid.

 

El tema va quedar aparcat varies vegades, la negativa d’alguns sindicats una vegada més va acabar amb la idea.

 

En aquest moments molts professors es troben desmotivats per l’absència d’una carrera docent digna de tal nom i per evitar això s’ha de dissenyar una estructura de carrera docent que motivi al candidat millor preparat.

 

S’ha de desenvolupar una estructura de carrera docent que motivi al professorat a seguir millorant al llarg del seva carrera, dotant d’incentius a qui més mèrits acrediti i que permeti que assumeixin més responsabilitats a mesura que promocionen.

 

És fonamental, aconseguir que els professors que aconsegueixen millors resultats amb els seus alumnes puguin traslladar aquestes bones pràctiques més enllà de la seva aula de forma que altres professors i centres educatius es beneficiïn de les seves aportacions.

 

És molt importat el posar en marxa campanyes publicitàries per part de l’Administració educativa encaminades a prestigiar la figura dels mestres i professors.

 

Encara que la vertadera autoritat no s’imposa per decret, sinó que es reconeix. Encara que és en la persona mateixa de qui té autoritat on resideix la dignitat, la valia per que s’accepti i es reconegui en ella lliurament aquesta autoritat. S’ha de reforçar l’autoritat del professor de forma que es pugui mantenir un nivell de disciplina en les classes que permeti a tots els estudiants beneficiar-se d’una interacció positiva amb el professor, i que eviti situacions en les que una minoria privi al conjunt de la classe progressar a un ritme satisfactori.

 

En essència, la qualitat va inexorablement unida al docent i a les seves funcions; és el fi i són el mitjans i per tant, en això radica bona part de la carrera docent.

 

Totes aquestes mesures tant necessàries per millorar l’educació s’han de veure contemplades forçosament en el nou Estatut del Professorat docent no universitari que està preparant per a la seva publicació i aplicació el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i que com diuen els responsables de la seva redacció ha de ser uns dels pilars  fonamentals de la nova reforma del sistema educatiu.

 

Manuel Monerris Barbera.

Diputat del Grup Parlamentari Popular

Membre de la Comissió d’Educació del Parlament de les Illes Balears

 

 

X