El PP no participarà en la votació de la vuitena modificació pressupostària des Mercadal perquè a l’expedient no hi consta cap informe d’intervenció que acrediti el saldo disponible

El PP des Mercadal i Fornells no participarà en la votació sobre la modificació de crèdit 8/2014 del Pressupost de l’Ajuntament des Mercadal de l’any 2014 que el Batle duu a Ple dijous dia 10 de juliol. Aquesta modificació de crèdit es realitza per dur a terme unes millores a Fornells, així com en altres instal·lacions municipals, que estan valorades en més de 900.000 euros i que, segons el Batle, es pagaran a partir del romanent de la tresoreria municipal.

 

Ara bé, el cert és que els informes d’Intervenció —fets a partir de la memòria elaborada pel Batle on consten els imports de les despeses per inversió que es pretenen imputar al romanent en qüestió— avalen que es compleix només en part amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària, però sense concretar si aquesta operació es pot finançar amb els doblers que segons el Batle sobren a l’Ajuntament ni tampoc de quin líquid disposa el Consistori per gastar.

 

És per açò que, en data d’avui, el PP ha sol·licitat per escrit al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament des Mercadal que Intervenció certifiqui degudament de quin romanent disposa actualment la tresoreria municipal.

 

A més, però, en el seu informe sobre el compliment del principi d’estabilitat pressupostària, Intervenció fa dues advertències que el Batle ha ignorat completament. En primer lloc, indica que tant en el crèdit extraordinari com en el suplement de crèdit «s’incompleix formalment l’objectiu d’estabilitat pressupostària, ja que suposa un augment de les partides de despesa del pressupost no financer de l’Ajuntament que està finançada per ingressos financers». En segon lloc, explica que «aquestes dues operacions són susceptibles de fer superar la despesa computable en la regla de despesa, tot i que si aquest fet es produeix o no, estarà en funció del ritme d’execució pressupostària global del pressupost».

 

Resulta especialment incoherent que ara el Batle afirmi que té 900.000 euros per gastar, però que ja no els hagi destinat a pagar indemnitzacions judicials (un milió d’euros) o a pagar subvencions a l’empresa concessionària del servei de subministrament d’aigua, la qual cosa hauria evitat que s’incrementés la pressió fiscal als vesins des Mercadal i Fornells en més d’un 12’5%.

 

És per totes aquestes raons, però sobretot perquè la informació que proporciona el Batle és incompleta i no està prou justificada, que els regidors del PP a l’Ajuntament des Mercadal, Antònia Cantallops, Mays Sampol i Ricard Riera, no votaran la modificació de crèdit 8/2014 durant el Ple del proper dia 10.

 

Així mateix, el PP sol·licitarà una taxació pericial alternativa per conèixer exactament l’import de les millores que el Batle pretén dur a terme mitjançant la modificació de crèdit 8/2014, perquè és realment estrany que cap d’aquestes obres no superi els 300.000 euros, que és la xifra a partir de la qual s’ha de convocar un concurs públic.

 

Les irresponsabilitats i la falta de rigor de la Batlia condueixen a una mala gestió que, de moment, ja ha desembocat en un augment de la pressió fiscal als vesins. El PP desitja totes les millores possibles per al municipi, però complint sempre les obligacions pendents i respectant un ordre de prioritats, ja que els doblers públics són de tots i obres d’aquesta importància requereixen ésser incloses al pressupost municipal de l’exercici vigent.

 

 

X