El PP destaca que la primera Llei de Comerç de Balears limita a 400 m2 la superfície útil del ‘gran establiment comercial’ a Menorca

El ple del Parlament aprovarà aquest proper dimarts la primera Llei de Comerç de Balears que, segons destaca la diputada Asunción Pons, portaveu del Grup Parlamentari del PP en Economia, “tindrà efectes beneficiosos per a aquest sector productiu de l’economia menorquina gràcies a l’acord aconseguit en el si de les quatre taules tècniques, en les quals han participat les organitzacions representatives de cada illa. En el cas de Menorca, l’Associació de Comerciants de Menorca (ASCOME)”.

La parlamentària autonòmica del PP Menorca ha explicat que ASCOME ha subscrit la valoració difosa per la Confederació Balear de Comerç, de la qual també formen part AFEDECO, PIMECO, PIMEEF i la Associació de Petits i Mitjans Empresaris de Formentera.

Segons aquesta valoració, “la Conselleria ha estat sensible a la realitat del comerç de proximitat, dotant de seguretat jurídica i de la suficient objectivitat a la Llei de Comerç, al que cal afegir una regulació més clara i precisa de la venda ambulant”.

Asunción Pons ha manifestat que “aquesta primera Llei de Comerç de Balears compta amb el consens del sector, una de les condicions que va posar el conseller d’Economia, Joaquín García, en impulsar la seva elaboració, tenint en compte l’impacte i transcendència d’aquesta norma”.

La parlamentària menorquina ha destacat l’acord entorn de qüestions tan importants com són les Zones de Gran Afluència Turística, el concepte de gran establiment comercial, els horaris i l’obertura de grans superfícies en diumenges i festius, els plans directors sectorials insulars, i la venda ambulant.

“L’acord aconseguit –ha declarat Asunción Pons- posa de manifest la capacitat de diàleg i interlocució del Govern, que ha exercit amb eficàcia el conseller Joaquín García en incorporar les aportacions positives formulades pels agents implicats. Han estat introduïdes nombroses peticions del Consell Assessor de Comerç, integrat per representants del petit i mitjà comerç, grans superfícies, consumidors, treballadors, consells insulars i la FELIB. El resultat final és una llei integradora de totes les parts”.

400m2 per a la gran superfície comercial a MenorcaEn la definició de gran establiment comercial, el text té en compte les peculiaritats pròpies de les illes i preveu superfícies diferents per a cadascuna d’elles. “Tenen la consideració de gran establiment comercial aquells comerços, individuals o col·lectius, que comptin amb una superfície útil per a l’exposició i venda superior a 700 metres quadrats a Mallorca, que es limita a 400 metres quadrats a Menorca i Eivissa, i 300 a Formentera”, ha informat la diputada del PP Menorca.

En matèria d’horaris comercials, cada comerciant pot decidir lliurement l’horari d’obertura i tancament del seu establiment, amb un màxim de 90 hores setmanals en dies laborables.

Respecte als diumenges i altres festius d’obertura comercial autoritzada, podran romandre oberts al públic 16 dies a l’any.

La primera Llei de Comerç de Balears, ha declarat Asunción Pons, dotarà a aquest sector a les Illes, per primera vegada, amb un marc legal actualitzat, més senzill i operatiu, aportarà major seguretat jurídica, i ajustat a la nova realitat normativa determinada, entre altres instruments, per la Llei de Garantia d’Unitat de Mercat.

Extensió del gas natural

En el ple del Parlament del dimarts la diputada Asunción Pons formularà una pregunta al conseller d’Economia, Joaquín García, relativa a les noves infraestructures per a l’extensió i distribució del gas natural en totes les illes.

En aquest ple intervindrà el diputat Antoni Camps, portaveu d’Hisenda del Grup Popular, per fixar la posició del PP en el debat de presa en consideració de la proposició del PSOE relativa a la bonificació de l’impost de transmissions i actes jurídics documentats.

El dimecres, en la Comissió d’Assumptes Institucionals, el diputat Alejandro Sanz exposarà, en nom del Grup Parlamentari Popular, el criteri polític en el debat de la proposició del PSOE sobre els informatius d’IB3.

El dijous, en la Comissió d’Economia, correspondrà a la diputada Asunción Pons intervenir en el debat de la proposició del PSOE sobre la liberalització de la quota lletera; i en la Comissió de Cultura i Educació serà el diputat Manuel Monerris qui fixarà la posició del Grup Popular en el debat de la proposició del PSOE relativa a la creació del cos d’auxiliars de conversa de Balears.

X