El Govern obre la convocatòria de proves de coneixement del català a tots els nivells durant el 2013

La consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Joana Camps,ha valorat avui de forma molt positiva la posada en marxa del nou sistema de funcionament per obtenir títols acreditatius dels diferents nivells de coneixement del català. En resposta a una pregunta del diputat del Grup Parlamentari Popular, Manuel Monerris, la consellera ha explicat que la centralització de les competències, referents a la llengua catalana, a l’Institut d’Estudis Baleàrics suposa la unificació de criteris i tràmits lingüístics en una mateixa institució, un important estalvi i una millor organització del personal del que disposa la conselleria. 

 

Ha destacat que des de l’Institut d’Estudis Baleàrics sempre s’han organitzat els cursos de català per a adults, tant presencials com semipresencials, cursos que serveixen per preparar les proves de certificació dels diferents nivells de català (A2, B1, B2, C1, C2 i de llenguatge administratiu). La previsió de despesa per a les proves de català d’aquest any ascendeix a un total de 36.645 euros, la qual cosa suposa una reducció d’un 92% de la despesa en comparació dels passats exercicis, en els últims anys s’ha destinat a aquesta partida una mitjana de 456.400 euros, i només l’any 2010 el Govern va dedicar 604.850 euros a l’organització d’aquestes proves. Un estalvi –que tal com ha argumentat Camps- s’ha pogut dur a terme “gràcies a la transferència de la competència a l’Institut d’Estudis Baleàrics, ens que organitza i gestiona les proves i que ara s’encarrega també de les correccions, aules, etc., evitant d’aquesta manera la externacionalització de moltes tasques”.

 

Aquest 2013 s’han superat les previsions de convocatòria. En un principi s’havia previst una convocatòria en el mes de febrer dels nivells B2 i C1 i una en el mes de maig de tots els nivells. Finalment, tant la convocatòria del mes de febrer com l’actual, que té lloc aquests dies, s’han obert a tots els nivells. A més, s’ha mantingut des d’un inici el criteri de facilitar l’accés a les proves a tots els alumnes pel que ara es realitzen en diverses localitats de les illes.

 

Durant la seva intervenció, Manuel Monerris ha destacat el paper de l’Institut d’Estudis Baleàrics per accedir a una formació i titulació en llengua catalana i ha explicat que, entre els seus objectius, s’emmarca l’organització de cursos, seminaris, conferències, centres d’autoaprenentatge i tota classe de tècniques i estratègies formatives; l’avaluació de coneixements de llengua catalana, mitjançant la convocatòria i l’administració de les proves per obtenir els diferents certificats que expedeix la direcció general corresponent; així com l’atenció de la demanda de formació lingüística en llengua catalana de la població que així ho sol·licita a través del Servei d’Ensenyament.

 

També s’encarrega d’adaptar els cursos al Marc Europeu Comú de referència per a les llengües i contribueix a potenciar cada vegada més l’ús del català, especialment entre les persones nouvingudes. Al mateix temps es fa càrrec de l’organització de cursos per a adults, de manera exclusiva o en col·laboració amb institucions i entitats privades com Ajuntaments, Consells Insulars, entre d’altres organismes. Està integrat per personal tècnic que organitza i coordina les diferents ofertes formatives de l’Institut i el personal que imparteix els cursos.

 

X
Send this to a friend