El Govern del PP ja impulsa la reforma del Règim Especial de Balears, a diferència del Govern del Pacte, que no va obtenir cap resultat

La diputada Asunción Pons, portaveu d’Economia del Grup Popular, manifesta que “a diferència de l’anterior Govern del Pacte, que no va donar cap pas i per tant no va obtenir cap resultat, el Govern del PP duu a terme una eficaç gestió política amb un objectiu prioritari: l’aprovació, durant el 2014, tal com estableix l’Estatut d’Autonomia, d’un nou Règim Especial per a Balears, destinat a compensar els sobrecostos de l’insularitat”.

 

“Marc Pons torna a reclamar actuacions que no va realitzar el Govern del PSOE i PSM, i que ara exigeix des de l’oposició”, afirma la diputada menorquina.

 

Asunción Pons es refereix, entre altres qüestions, a la implantació d’energies renovables a Balears “que va desatendre el Govern del Pacte; la Llei de Pesca de Balears, amb el projecte redactat pel Govern del PP, consensuat amb el sector (confraries de pescadors i entitats professionals i els Consells Insulars) que ja ha aprovat el Parlament; la revisió de la Llei de Finançament dels Consells Insulars, que tampoc es va abordar ni va tramitar, la qual cosa ha mantingut el sistema d’avançaments a compte; i ara, el Règim Especial destinat a reduir els costos del fet insular”.

 

Inversions estatutàries


 

La diputada menorquina ha denunciat que “contràriament a les afirmacions del PSOE, no és cert que Balears rebés 400 milions d’euros cada any en concepte d’inversions estatutàries, a més, dels 298 que van arribar, el Govern del Pacte va destinar íntegrament 150 a despesa corrent en lloc d’executar les inversions compromeses, com el Parc Bit d’Alaior o el centre d’interpretació de s’Enclusa de Ferreries”.

 

“Marc Pons, mentre va ser president del Consell, no es va oposar a aquesta mala gestió i a totes aquestes decisions del Govern Antich, del que formava part Joana Barceló. I ara que està a l’oposició reclama plans d’inversions, quan hauria d’explicar per què no va reclamar abans els diners que li corresponia per les partides estatutàries que no va saber defensar quan ho havia de fer”, ha declarat Asunción Pons.

 

Ha explicat que, de la mateixa forma que el president José Ramón Bauzá lidera davant la Unió Europea i el Ministeri d’Agricultura la reivindicació de Balears per incrementar les ajudes de la PAC (Política Agrària Comunitària) destinades al sector agrícola-ramader de les Illes durant el proper període 2014-2020, ara també impulsa la redacció del nou Règim Especial.

 

La diputada menorquina destaca que la revisió de l’Estatut d’Autonomia va entrar en vigor l’any 2007. L’anterior Govern del Pacte va disposar de tot el seu mandat per impulsar el Règim Especial de Balears. Però en respostes parlamentàries al diputat Santiago Tadeo, el llavors conseller d’Hisenda, Carles Manera, al 2007, 2008 i 2009, es limità a manifestar que “no s’ha fixat un calendari d’actuacions”.

 

Ponència sense conclusions


 

A l’octubre de 2009 va ser creada una ponència del Parlament “per formular aportacions i suggeriments sobre el contingut del Règim Especial”. “Saben com va acabar aquella ponència?”, pregunta la diputada Asunción Pons: “l’últim escrit, del 20 d’octubre de 2010, dirigit pel coordinador, Eduard Riudavets, a la presidència del Parlament, va reiterar per tercera vegada, “la petició de documentació com a esborrany de treball del Règim Especial de les Illes Balears”, perquè el Govern del Pacte es va negar a facilitar aquest document. Senzillament, perquè no ho havia redactat.

 

La ponència parlamentària creada durant l’anterior legislatura per formular propostes pel REB no va poder elaborar cap dictamen i no va aconseguir cap conclusió perquè el Govern PSOE-PSM no va donar cap pas ni va realitzar cap gestió per a la nova Llei del Règim Especial, declara la diputada Asunción Pons.

 

El Grup Parlamentari Popular exigeix al diputat Marc Pons una major coherència i també un mínim d’autocrítica per admetre que durant els quatre anys de Govern del Pacte no es va avançar en l’elaboració del REB, perquè no va existir voluntat política de negociar-ho.

 

“Ara la Conselleria d’Hisenda i Pressupostos treballa amb serietat i rigor -afirma la diputada del PP Menorca- per definir el marc, continguts i objectius del nou Règim Especial de Balears; un treball que es duu a terme amb discreció i responsabilitat, i que donarà els seus fruits durant el 2014”.

 

Activitat parlamentària


 

En el ple del proper dimarts,la diputada Asunción Pons formularà una pregunta a la consellera de Família i Serveis Socials, relativa a l’increment de les aportacions del Govern per a les persones i famílies en situació de necessitat.

 

En la comissió d’Economia del dijous, el diputat Antoni Camps fixarà la posició del Grup Popular durant el debat d’una proposició no de llei del Grup Més sobre el Règim Especial de Balears; i Asunción Pons intervindrà en el debat sobre la proposició del Grup Socialista relativa a suport a la petita i mitjana empresa.

 

Aquest dia, enla Comissió d’Assumptes Socials, el diputat Alejandro Sanz exposarà el criteri del Grup Popular davant la proposició no de llei presentada pel Grup Més sobre Bangladesh.

 

 

X