El Govern contempla la protecció i ajuda a la figura del pagès en la primera Llei Agrària de Balears

La diputada del Grup Parlamentari Popular, Asunción Pons, ha defensat avui en la comissió d’Economia del Parlament que la línia d’ajudes anomenada “maquinària en comú”, i dirigida al sector agrari, té per objectiu fomentar l’associacionisme agrari amb l’adquisició de maquinària i equips per al seu ús en comú, la introducció de maquinària i equips per racionalitzar els recursos, i fomentar l’estalvi energètic. Una línia d’ajudes que es convoca anualment amb fons aportats i finançats íntegrament pel ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

 

Durant el debat d’una PNL presentada pel PSOE relativa a la modificació dels criteris en les ajudes per a la promoció de les noves tecnologies en maquinària en el sector agrícola i en la que s’afirma que les bases de la convocatòria atorguen puntuacions diferents a les societats agràries, perjudicant a les Societats Rurals Menorquines, pel que demanen la mateixa puntuació a les SRM i SAT, Asunción Pons ha afirmat que les propostes de resolució que incorpora posen de manifest que el Grup Socialista no ha entès ni els objectius ni els criteris d’aquesta convocatòria, i per tant, s’equivoca.

 

La diputada menorquina ha explicat que la Societat Rural Menorquina, o amitgeria, unitat agropecuària per a l’explotació del camp, vigent avui a Menorca, està recollida ala Compilació de Dret Civil de Balears, no és una agrupació de pagesos.

 

Tal com explica el llibre segon d’aquesta Compilació, que regula les “Disposicions aplicables a l’Illa de Menorca”, el sistema d’amitges de Menorca, o Societat Rural Menorquina, és una unitat pactada entre un soci titular de la finca -el lloc- i un soci cultivador -el pagès-, i és una societat regida per usos i costums que s’apliquen segons contracte.

 

Per tant, ha dit Asunción Pons, no és possible posar a un mateix nivell a una Societat Rural Menorquina amb una entitat que uneix i aglutina a diferents pagesos, com són una cooperativa o una SAT. El motiu es fonamenta en que a s’amitgeria menorquina hi ha un únic pagès titular que pot ser beneficiari de les ajudes que regula aquesta resolució del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.

 

La portaveu del PP en la comissió d’Economia ha assegurat que d’acceptar la interpretació i les propostes que presenta el diputat Marc Pons, en nom del Grup Parlamentari Socialista, es vulneraria l’esperit i el contingut del Real Decret 456/2010 que regula les ajudes per a la promoció de noves tecnologies en maquinària i equips agraris. “Volem entendre que aquesta Proposició no de Llei, que no ha estat aprovada pel Grup Parlamentari Popular al vulnerar aquestes bases reguladores, és fruit del desconeixement, perquè una Societat Rural Menorquina, amb un sol pagès, no pot ser equiparada a una Societat Agrària de Transformació o a una cooperativa, ha dit Pons”.

 

Ha demanat a la oposició que presenti propostes ben fonamentades i que es puguin aprovar, sense entrar en contradicció amb normes en vigor, com és aquesta PNL.

 

Actualment existeixen moltes altres convocatòries i resolucions, en les que el Govern balear ha tingut -i té- molt en compte la realitat i la importància que té el sistema d’amitges pel camp de Menorca. És un exemple la que serà la primera Llei Agrària de les Illes Balears, que ahir el conseller Gabriel Company va donar a conèixer a les organitzacions professionals i cooperatives del sector agrícola-ramader de Menorca. S’ha convidat a totes aquestes entitats i associacions a participar activament en la redacció d’aquesta norma que vol regular l’agricultura, les activitats complementàries i la política agroalimentària, en el marc dela Política AgràriaComuna (PAC), partint del fet que a Menorcala Societat Rural Menorquina és una fórmula plenament vigent, que mereix ser protegida i ajudada.

 

X