El Govern avança més d’11 milions d`euros a ramaders i agricultors de Balears de les ajudes de la PAC

El conseller d`Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel Company, ha assegurat avui que el FOGAIBA ha pagat ja 11.655.009 euros a agricultors i ramaders de Balears. Concretament, el passat 16 d`octubre es va fer efectiu el pagament. Es tracta del 50 % de les ajudes directes que es reben a les Balears i es tracta d`una possibilitat que ofereix la normativa europea per avançar una part de les ajudes anuals a què tenen dret els agricultors i ramaders.

 

El conseller ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta de la diputada del Grup Parlamentari Popular, Asunción Pons, sobre els tràmits que ha impulsat el Govern perquè més de 7.000 pagesos hagin cobrat les ajudes de la PAC.

 

Company ha explicat que ha estat una prioritat per al Govern fer aquesta bestreta el més aviat possible, i des de 2011, Balears ha aconseguit ser cada any la primera comunitat autònoma d`Espanya en avançar els fons al sector primari. Aquest any, a més, per primera vegada s`ha pogut incloure la part corresponent a fruits secs, de manera que han estat un total de 7.114 beneficiaris.

 

Des de la conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori s`ha posat en marxa una reorganització dels departaments per prioritzar aquesta tasca:
• S`inicia abans la revisió dels expedients.
• Es coordinen internament les seccions de gestió, control, informàtica i pagaments
• Es realitza una revisió prèvia dels expedients problemàtics.
• Es realitzen proves de càrrega dies abans de fer els pagaments per comprovar que tot està correcte.
• Es realitza la sol • licitud en temps i forma al FEGA dels fons que es necessiten.

 

Durant la seva intervenció, el conseller ha volgut destacar que els tràmits que ara es fan no s`havien fet abans, ja que en 2009, primer any en què les comunitats es podien acollir a la bestreta, no es fa la sol•licitud fins al dia 29 de octubre i el 2010 no es realitza fins al 28 d`octubre i només per una quantitat de 6.537.800 d`euros.

 

Quadre d’ajudes per illes i beneficiaris 2013.

 

ILLA CuentaDeNUM_EXPTE SumaDeTotal pago
1 180,96 €
EIVISSA 342 221.905,17 €
FORMENTERA 42 14.457,69 €
MALLORCA 6011 9.580.888,07 €
MENORCA 402 1.677.910,96 €
TOTAL 7114 11.655.009 €

 

Quadre d’ajudes per illes i beneficiaris 2012
ILLA CuentaDeNUM_EXPTE SumaDeTotal pago

EIVISSA i Formentera 310 175.922 €

MALLORCA 6011 7.420.153 €
MENORCA 402 1.536.247 €
TOTAL 9.132.323€

 

Per la seva banda, Asunción Pons ha assegurat que una bona gestió dels recursos públics implica tramitar de forma ràpida, sense retards ni excuses, el pagament d`aquelles quantitats que l`administració es compromet a abonar a les entitats i particulars que són beneficiaris.

 

Pel que, ha recordat que el sector agrícola-ramader de les Balears, a més de quedar desemparat amb l`anterior Govern del Pacte, que va suprimir la Conselleria d`Agricultura , va patir la demora de, fins a cinc anys, en el cobrament dels ajuts que li corresponien. És a dir, Plans Proagro, Proalfa, FEDER i Desenvolupament Rural; que afectaven cereals , primes ramaderes, cítrics, oliveres, fruita seca, etc. «Però no es van quedar satisfets amb no pagar, amb centenars d`expedients sense tramitar, sinó que, a més, van tenir la cara de presentar una Proposició No de Llei en la Comissió d`Economia en què es van atrevir a exigir un «Calendari de Pagaments per al Sector Primari», lògicament, ja vaig explicar al PSOE que no podia reclamar allò que no havia fet, amb deutes, factures, incompliments i una tresoreria de la comunitat autònoma que van deixar sense un euro», ha manifestat Asunción Pons.

 

La diputada menorquina ha afirmat que la gran diferència entre el Partit Popular i aquell Pacte, que es va trencar pels seus propis desacords, consisteix en que l`actual Govern està al corrent de pagaments i més, s`ha posat al dia, amb la liquidació de les ajudes que va deixar sense abonar l`anterior Govern al sector agrícola – ramader, que en conjunt ascendien a més de 50 milions d`euros .

 

X