El Govern aconsegueix l’aprovació del Pla per a les Arts de Pesca Tradicionals de Balears per part de la Comissió Europea

El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Biel Company, ha qualificat de «molt bona notícia per al sector» l’aprovació per part de la Comissió Europeadel pla per a les arts de pesca tradicionals de Balears perquè «la pesca d’aquestes espècies queda regulada a les Illes Balears d’acord amb la normativa europea» i ha denunciat la il·legalitat en la que es trobaven fins ara els pescadors de Balears per la falta de gestió del Govern del Pacte.

 

El Pla de Gestió d’Arts de Tirada de Balears, elaborat per la Direcció General de Medi Rural i Marí del Govern, defineix les característiques i les condicions per a la pesca de el “jonquillo” i d’espècies afins amb arts de tirada: les dimensions de l’art i les malles, les zones de pesca, la temporada, les característiques i els drets històrics de les embarcacions autoritzades, etc., tot i que aquests aspectes ja estaven recollits en la normativa autonòmica preexistent.

 

A les Illes Baleares el jonquillo i les espècies afins (cabotí i gerret) es pesquen amb un ormeig específic, la jonquillera, que és un art de tirada. El Reglament europeu (CE) 1967/2006, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de gestió per a l’explotació sostenible dels recursos pesquers del mar Mediterrani, estableix la possibilitat d’autoritzar l’ús d’aquestes arts, de manera excepcional i en el marc de plans de gestió. La primera sol•licitud d’excepcions, la cursà el Govern davantla Comissió Europea, per mitjà del Ministeri d’Agricultura, el juny de 2007, tot i que el que administrativament es coneix com a Pla de Gestió d’Arts de Tirada de Balears (PGATB) s’envià ala Comissió Europea per primera vegada el febrer de 2012. L’octubre de 2012 el Comitè Assessor Econòmic, Científic i Tècnic de Pesca dela CE (STECF) va informar favorablement sobre aquest Pla, i finalment, el març de 2013,la Comissió l’aprovà definitivament

 

Les novetats principals d’aquest Pla respecte de la normativa anterior, imposades per la Comissió Europea, són les següents:

 

• La conselleria realitzarà un seguiment tècnic de la pesca i establirà un sistema d’autorregulació de l’esforç durant el transcurs de la temporada, basat en els resultats del seguiment tècnic i en les decisions d’una Comissió de Seguiment formada per la Direcció General de Medi Rural i Marí i els pescadors, es reuniran mensualment durant la temporada de pesca (de desembre a abril).
• La Conselleria està obligada a enviar un informe a Brussel·les el tercer any d’implantació del Pla.
• El mecanisme d’autorregulació es basa en l’establiment d’unes fites mínimes de captura (fixats a partir de les dades de captures dels últims quinze anys) per a cada mes de la temporada. Si un mes concret les captures registrades no arriben a aquest mínim, la Comissió de Seguiment té l’obligació d’establir una reducció de l’esforç per al mes següent, eliminant dies de pesca. Aquest mètode és una novetat absoluta a les Illes Balears, atès que es tracta d’un model de gestió adaptativa a través del qual els interessats intervenen en el procés de presa de decisions.

 

Gabriel Company ha fet aquestes declaracions durant el ple del Parlament i en resposta a una pregunta de la diputada del Grup Parlamentari Popular, Asunción Pons, qui ha aplaudit la creació del Pla per a les arts de pesca tradicionals de Balears i ha criticat “la falta de cobertura legal d’una activitat tan arrelada i amb tanta tradició entre els pescadors de Balears”.

 

La parlamentària menorquina ha recordat que, a l’inici del mandat, els professionals del sector pesquer de Balears van manifestar a la conselleria d’Agricultura i Medi Ambient que no comptaven amb una regulació per poder utilitzar aquestes arts. Una manca que ocasionava greus problemes i dificultava la seva pràctica. Pel que, ha destacat que “el Govern del Partit Popular, a part d’impulsar la redacció de la primera Llei de Pesca autonòmica, específica per a Balears, que regularà l’activitat d’aquest sector, també es preocupa per donar resposta a qüestions que afecten als nostres pescadors”.

 

X
Send this to a friend